Humanistisesti suuntautunut Kuvataideterapia

 

Kuvataideterapia on luovan terapian muoto, jossa kuvallista ilmaisua ja luovaa prosessia käytetään psyykkisten ja sosiaalisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. 

 

Humanistisesti suuntautuneen kuvataideterapian taustateoriat tulevat humanistisesta psykologiasta, eksistentiaalifilosofiasta ja -psykologiasta, fenomenologiasta sekä kuvataideterapian käytännön kokemuksen pohjalta syntyneistä teorioista. Suomessa kuvataideterapian humanistisia lähestymistapoja edustavat humanistis-eksistentiaalinen kuvataideterapia ja ekspressiivinen taideterapia.

 

Tämä sivusto esittelee erityisesti humanistis-eksistentiaaliseen viitekehykseen pohjautuvaa taideterapiaa ja toimii kyseiseen viitekehykseen painottuvan koulutuksen Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulussa suorittaneiden sosionomi(AMK)-kuvataideterapeuttien työn näkyväksi tekijänä. Sivusto on valmistunut vuonna 2006 opinnäytetyönä Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun sosiaalialan / luovien terapioiden / kuvataideterapian koulutusohjelmassa. Maaliskuusta 2023 alkaen sivustoa on muokattu vastaamaan ko. koulutuksen käyneiden terapeuttien tarpeita.