Sarianne Sahervo (2006) on tutkinut Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakouluun tekemässään opinnäytetyössä "Ensisijaisesti ihminen ihmiselle" - Näkemys humanistis-eksistentialistisesta kuvataideterapiasta humanistis -eksistentialistista kuvataideterapiaa. Hänen opinnäytetyönsä on ladattavissa tästä linkistä.

Työn tiivistelmä

”Ensisijaisesti ihminen ihmiselle” on kvalitatiivinen tapaustutkimus humanistis-eksistentialistisesta viitekehyksestä kuvataideterapian kontekstissa. Tutkimustehtävänä oli tutkia mitä humanistis-eksistentialismi on, sekä millaisia humanistis-eksistentialistisia piirteitä ilmenee haastateltavien kuvataideterapeuttien työssä. Tutkimus syntyi tarpeesta selkeyttää kuvataideterapian humanistis-eksistentialistista viitekehystä. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Tutkittavina oli neljä pääasiallisesti humanistisesti suuntautunutta kuvataideterapeuttia. Teoreettisina taustoina käytettiin humanistisen psykologian ja eksistentiaalifilosofian lähtökohtia sekä niistä vaikutteita saaneita humanistista kuvataideterapiaa, eksistentiaalipsykologiaa ja eksistentialistista kuvataideterapiaa.

Aineiston analysoitiin teemoittelua käyttäen.Teoria-aineiston avulla muodostettiin käsitys humanistis-eksistentialismista. Keskeisenä piirteenä humanistis-eksistentialismissa on mahdollisimman kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä tavoitteleva synteesi humanismista ja eksistentialismista. Siinä sekä humanismin korostamat ihmisyyden positiiviset piirteet että eksistentialismin kuvaama olemassaolon vaikeus tulevat molemmat huomioiduiksi.

Haastattelumateriaalista löytyi useita humanistis-eksistentialistisiksi luonnehdittavia piirteitä. Nämä piirteet muodostivat kolme pääteemaa, jotka olivat asiakaslähtöisyys, terapiasuhde ja työskentelytavat. Näiden teemojen alle kuuluneet piirteet yhteensä muodostivat kaikki löytyneet humanistis-eksistentialistiset piirteet. Näitä olivat muun muassa asiakkaan yksilöllisyyden huomioiminen, terapian ekspressiiviset työtavat sekä tasavertaisuus ja vastavuoroisuus asiakkaan kanssa.

Opinnäytetyössä on 60 sivua.Lähde:
Sahervo, S. 2006. "Ensisijaisesti ihminen ihmiselle" - Näkemys Humanistis-eksistentialistisesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia.

Ota yhteyttä työn tekijään sähköpostitse: sarianne.sahervo(at)elisanet.fi

Lähdeluettelo

Sivuston tiedot:

Pulli M. 2006. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia. Verkkosivustoprojekti humanistisesti suuntautuneesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia. Kevät 2006.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 25.7.2007. Sivustoa koskeva palaute ja yhteydenotot: info(at)hopeakyyhky.fi