Humanistisen psykologian johtava eurooppalainen edustaja Charlotte Buhler (1971) on Garain (2001) mukaan ilmaissut humanistisen psykologian pääpiirteet seuraavalla tavalla:

1. Ihmistä tulee tutkia kokonaisuutena.

2. Ihmisen elämää tulee tutkia kokonaisuutena, kehitykselliseltä perustalta, jossa kaikki elämänvaiheet syntymästä kuolemaan ovat yhteydessä toisiinsa.

3. Itsensä toteuttaminen ja täyttymyksen tunne ovat ihmisen perustavoitteita, jotka tukevat elämän tarkoituksellisuutta ja identiteettiä.

4. Elämässä on kolme perustavanlaatuista pyrkimystä:
I. mielihyvän tarve, jolle on luonteenomaista henkilökohtainen tyydytys seksuaalisessa kanssakäymisessä, rakkaudessa ja egon saamassa tunnustuksessa.
II. tarve kuulua johonkin ja löytää turvallisuutta itseä rajoittavan yhteiskuntaan
sopeutumisen kautta.
III. itsensä toteuttamisen ja luomisen tarve.

5. Jokaisella yksilöllä on syvä tarve yhdistää nämä kolme perustarvetta hänen omalle identiteetilleen luonteenomaiseksi malliksi.

6. Jokaisella yksilöllä on tarve tasapainottaa oman psyykensä sisäiset ristiriitaiset
taipumukset tai vastakkaisuudet.

7. Syyllisyys ja ahdistus eivät ole yksinomaan superegon kieltojen aiheuttamia, vaan
ovat yhtä lailla seurausta yksilön epäonnistuneesta yrityksestä käyttää omaa sisäistä luovaa potentiaaliaan tai luoda merkityksellinen elämäntapa.

8. Identiteetti on muuttuva ja samanaikaisesti vakaa koko ihmisen elämän ajan, ja vaatii
jatkuvia yrityksiä eheyttää ja sovittaa yhteen vastakkaisia taipumuksia ja erilaisia tarpeita.


Lähde:

Garai, J.E. 2001. Humanistic Art Therapy. Julkaisussa: Rubin, J. A. (toim.) Approaches to Art Therapy – theory and technique. 2. painos. New York: Brunner-Routledge, 149 - 162.


Takaisin Taustateoriat -sivulle

Lähdeluettelo

Sivuston tiedot:

Pulli M. 2006. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia. Verkkosivustoprojekti humanistisesti suuntautuneesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia. Kevät 2006.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 25.7.2007. Sivustoa koskeva palaute ja yhteydenotot: info(at)hopeakyyhky.fi