Terapiakerran rakenne

Kuvataideterapiakerta koostuu eri vaiheista; aloituksesta, lämmittelystä, työskentelystä, jakamisesta, sulkemisesta ja lopetuksesta.

Aloitus
Terapiakerta aloitetaan tavallisesti kuulumisten kertomisella ja lyhyellä keskustelulla.

Lämmittely
Aloitusta seuraavan lämmittelyvaiheen tarkoituksena on päästä irti arjen asioista, keskittyä ja siirtyä työstämään itselle olennaisia asioita. Lämmittely voi sisältää esimerkiksi materiaaleilla kokeilemista, paperille riimustelua sekä mielikuva- ja kontaktiharjoituksia tai liikkumista tilassa. Lämmittelyvaiheessa käytetään usein myös musiikkia. Lämmittelyharjoitukset vähentävät itsekritiikkiä, pienentävät kuvallisen työskentelyn aloittamiseen liittyvää kynnystä ja tuovat läsnäolevaksi nykyhetkeen.

Työskentely
Työskentely saattaa alkaa lämmittelyn pohjalta: esimerkiksi oman kehon tuntemusten tunnistaminen ja niiden siirtäminen paperille liikkeiden ja värien avulla voi johtaa prosessiin jossa tunnetila purkautuu voimakkaasti kuvallisessa ilmaisussa. Työskentelyyn voi johtaa myös lämmittelyvaiheessa tehty kuva, jota voi jatkaa tai jonka voi antaa inspiroida kuvallista työskentelyä. Myös luova liikkuminen tai musiikki voivat olla lähtökohtia kuvalliselle työskentelylle. Työskentely voi liittyä myös johonkin tiettyyn teemaan. Yhden terapiakerran aikana saattaa syntyä useampiakin kuvia, ja joskus samaa teemaa ja työtä työstetään useammalla terapiakerralla. Työskentelyvaiheelle on yleensä tunnusomaista keskittynyt ja hiljainen tekeminen.

rakenne rakenne

Jakaminen
Jakamisvaiheessa kuvaa tarkastellaan yhdessä terapeutin kanssa. Kuvaa usein lähestytään kertomalla sen tekemisprosessista ja siinä olevista asioista ja siitä, mitä tunteita ja ajatuksia ne herättävät. Asiakasta rohkaistaan löytämään yhteyksiä kuvassa olevien asioiden ja hänen oman elämänsä välillä: miten kuvassa olevat asiat, tunnetilat ja tunnelmat näkyvät arjessa. Kuvan tarkastelussa voidaan käyttää myös muita ilmaisumuotoja, kuten runojen ja tarinoiden tuottamista, ääntä, liikkeellistä ilmaisua tai draamaa.

Sulkeminen
Jakamisvaiheen jälkeen terapiakerta suljetaan esimerkiksi käyttämällä samankaltaisia harjoituksia kuin terapiakerran lämmittelyvaiheessa.


Lopetus
Sulkemisvaiheen jälkeen terapiakerta lopetetaan auttamalla asiakasta orientoitumaan uudelleen arkipäivään. Sitä tuetaan keskustelemalla, miltä asiakkaasta tuntuu nyt ja millä mielellä hän lähtee kotiin.

Työskentelyprosessi on tärkeintä

Kuvataideterapiassa olennaisinta eivät ole vain tehdyt kuvat, vaan koko työskentelyprosessi; merkityksellisiä asioita ei aina löydy kuvasta, mutta työskentelyprosessi voi tuottaa jotain tärkeää. Kuvien merkitykset saattavat myös paljastua vasta pitemmän ajan kuluttua ja ne voivat muuttuakin ajan kuluessa. Usein taideterapiaprosessin aikana syntyneitä kuvia tarkastellaan uudelleen prosessin loppuvaiheessa.

Lähteet:

Hentinen, H. 1997. Satua ja taikaa, loihtua ja lumousta. Kuvataideterapian työtavat fenomenologisessa tarkastelussa. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.
Liebmann, M. 2004. Art Therapy for Groups. A handbook of themes, games and exercises. New York: Routledge.
Mantere, M-H. 1991. Mielen kuvat. Kuvallinen ilmaisu terapeuttisessa kontekstissa. Helsinki: VAPK-kustannus.


Valokuvaus:
Maria Pulli

Takaisin sivulle Humanistisesti suuntautuneen kuvataideterapian piirteitä

Lähdeluettelo

Sivuston tiedot:

Pulli M. 2006. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia. Verkkosivustoprojekti humanistisesti suuntautuneesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia. Kevät 2006.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 25.7.2007. Sivustoa koskeva palaute ja yhteydenotot: info(at)hopeakyyhky.fi